0
لیست مطالب
به کدوم زنگ میزنی؟

به کدوم زنگ میزنی؟

خیلی وقتها ما به دلیل عدم آگاهی از نوع برخوردهایمان، یکسری از دوستی ها و روابطمان را از دست می دهیم بدون آنکه اصلا متوجه شویم علت آن چه بوده است. عوامل مهمی در ارتباطات ما نقش داشته که یکی ...
نقش طرحواره نقص و شرم در اعتیاد

نقش طرحواره نقص و شرم در اعتیاد

همانطور که می دانید اعتیاد یا وابستگی شدید می تواند در موضوعات مختلفی نقش داشته و زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد. از آنجاییکه در مدل های مخرب آن که مصرف مواد و یا الکل می باشد، شخص ...
نقش طرحواره خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی در اعتیاد

نقش طرحواره خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی در اعتیاد

همانطور که می دانید اعتیاد یا وابستگی شدید می تواند در موضوعات مختلفی نقش داشته و زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد. از آنجاییکه در مدل های مخرب آن که مصرف مواد و یا الکل می باشد، شخص ...
چرا افراد از ما عیب جویی می کنند؟

چرا افراد از ما عیب جویی می کنند؟

برای همه ما پیش آمده که در مقابل آدمهایی قرار گرفته ایم که با مقایسه و یا بی ارزش کردن کارهای ما، سبب آزار و گاهی تخریب اعتماد به نفس ما شده اند. شاید همین نوع برخوردها به شدت ما ...
چگونه در کار خود حرفه ای شوید؟

چگونه در کار خود حرفه ای شوید؟

خیلی از ما دارای شغل بوده اما رضایت کافی از آن نداریم و همیشه احساس خستگی و تکراری بودن روزهایمان، توان کار کردن را در ما کم کرده است. برای خیلی از افراد داشتن شغل صرفا کسب درآمد بوده و ...
نقش طرحواره معیارهای سرسختانه در ورزش

نقش طرحواره معیارهای سرسختانه در ورزش

از آنجاییکه طرحواره ها به عنوان یک الگوی قدیمی و تکرار شونده در وجود ما شکل گرفته اند و در بخش های مهم و مختلف نیز نقش دارند، بررسی آنها در بهبود کیفیت زندگی افراد نقش مهمی را ایفا نماید. ...
نقش طرحواره ها در اعتیاد

نقش طرحواره ها در اعتیاد

همانطور که می دانید اعتیاد یا وابستگی شدید می تواند در موضوعات مختلفی نقش داشته و زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد. از آنجاییکه در مدل های مخرب آن که مصرف مواد و یا الکل می باشد، شخص ...
نقش طرحواره ها در ورزش

نقش طرحواره ها در ورزش

از آنجاییکه طرحواره ها به عنوان یک الگوی قدیمی و تکرار شونده در وجود ما شکل گرفته اند و در بخش های مهم و مختلف نیز نقش دارند، بررسی آنها در بهبود کیفیت زندگی افراد نقش مهمی را ایفا نماید. ...
نقش طرحواره ها در ورزش

نقش طرحواره ها در ورزش

از آنجاییکه طرحواره ها به عنوان یک الگوی قدیمی و تکرار شونده در وجود ما شکل گرفته اند و در بخش های مهم و مختلف نیز نقش دارند، بررسی آنها در بهبود کیفیت زندگی افراد نقش مهمی را ایفا نماید. ...
1 2 3 25