کتاب قصر حبابی باورهای منطقی و غیرمنطقی در رابطه عاطفی

تصویر شاخص

عنوان : کتاب قصر حبابی باورهای منطقی و غیرمنطقی در رابطه عاطفی

در این کتاب باورهای خود را بررسی میکنید.

شاید فکر کنید زن و وشوهر باید بهترین دوست هم باشند یا ازدواج، شراکتی برابر است، یا اینکه خیلی از مشکلات، با رفتن زیر یک سقف حل خواهد شد. ممکن است برای ازدواج به اعتماد کامل دوطرفه داشته باشید، یا فکر کنید فقط عشق واقعی باعث ازدواج موفق می شود، دلتان بخواهد ازدواج کنید تا دیگر تنها نباشید. این ها، باورهایی است که در این کتاب به آن می پردازیم.

چرا باید این کتاب را بخوانیم؟

در ایـن سـالها، برگـزاری جلسـات متعـدد مشـاوره بـا همسـران، مــا را مشــتاق کــرد بــرای ســرعت بخشــیدن بــه فراینــد مشــاوره، برخــی از محتواهــای کمک آموزشــی را تدویــن کنیــم.

یکــی از مشــکلاتی کــه متوجــه آن شــدیم، داشــتن باورهــا و توقعـات غیرمنطقـی همسـران از یکدیگـر بـود کـه منجـر بـه تنـش و نارضایتــی از زندگــی مشــترک میشــد. ازایــنرو، مجموعــهای از ایــن باورهــا را در ایــن کتــاب تدویــن کردیــم تــا بتوانیــم بــه افــراد کمــک کنیــم بــه جــای دل بســتن بــه قصــری حبابــی، در پــی

ســاختن رابطــه ای واقعــی باشــند.

تقریبًا تمام افرادی که در سمینارهای ما حضور داشتند، نتوانستند پاسخ درست و کاملی به خودآزمایی باورهای منطقی در ازدواج بدهند. این نتیجه طبیعی بود؛ چون وقتی محتوای این کتاب را در کارگاهها و سمینارهای مختلف ارایٔه میدادیم، متوجه شدیم بسیاری از افراد جامعه، حتی تحصیلکرده ها، درگیر باورهای ناکارآمدی دربارۀ روابط عاطفی میباشند. با اینکه در بعضی از کتابها در مورد باورهای درست و غلط صحبت شده، با خود گفتیم سی باور چالش برانگیزی را که معمو ًلا افراد با آن سر و کار دارند، انتخاب کرده، با شما در میان بگذاریم.

اگـر زیـاد حوصلـه کتـاب خوانـدن نداریـد، نگـران نباشـید! ایـن کتــاب بــرای شماســت. بــه هــر بــاور، حــدود دو تــا چهــار صفحــه مختصـر و مفیـد پرداختـه شـده و شـما، فقـط بـا صـرف ده دقیقـه میتوانیــد یــک فصــل از کتــاب را مطالعــه کنیــد.

ایــــن کتــــاب بــــرای هــــر کســــی کــــه بخواهــــد رابطــــه عاطفــــی ســــالم و موفقــــی را تجربــــه کنــــد، مفیــــد اســــت؛ چــــون کمــــک میکنـد رابطـه خـود را بـر اسـاس واقعیتهـا مدیریـت کنـد، نـه بــــر اســــاس برداشــــتهای اشــــتباه از برخــــی آموزههــــای نادرســــت کــــه در جامعــــه رواج دارد.

در ایــن کتــاب باورهــای خــود را بررســی میکنیــد. شــاید فکــر کنیــد زن و شــوهر بایــد بهتریــن دوســت هــم باشــند یــا ازدواج، شــراکتی برابــر اســت، یــا اینکــه خیلــی از مشــکلات، بــا رفتــن زیــر یـک سـقف حـل خواهـد شـد. ممکـن اسـت بـرای ازدواج نیـاز بـه اعتمــاد کامــل دوطرفــه داشــته باشــید، یــا فکــر کنیــد فقــط عشــق واقعــی باعــث ازدواج موفــق میشــود، دلتــان بخواهــد ازدواج کنیـد تـا دیگـر تنهـا نباشـید. اینهـا، باورهایـی اسـت کـه در ایـن کتــاب بــه بررســی آن میپردازیــم.

اگـر هنـوز شـک داریـد کـه ایـن کتـاب مفیـد اسـت یـا خیـر، بهتـر اســت بدانیــد محتــوای ایــن کتــاب محصــول آخریــن یافته هــای پژوهشـی و از همـه بالاتـر تجربـه ما در اتاقهای مشـاوره و شـنیدن سـخنان مراجعـان و بـا در نظـر داشـتن ملاحظـات فرهنگـی جامعـۀ خودمـان نگاشـته شـده اسـت.

آیا میتوانید پاسخ درست و کاملی به این باورهای منطقی و غیرمنطقی در ازدواج بدهید؟

زوجین باید بهترین دوست یکدیگر باشند.

عشــق واقعــی و گــرم باعــث یــک ازدواج خــوب میشــود.

اگــر احســاس گنــاه کــردی، حتمــا بــه همســرت اقــرار کــن.

زوجین باید همۀ کارها را با هم انجام دهند.

ازدواجـی کـه در آغـاز ناامیـد کننـده باشـد، قابـل ادامـه دادن نیسـت.

برای حفظ ازدواج باید همیشه روی آن کار کرد.

ازدواج شـــــاد، نیازمنـــــد اعتمـــــاد کامـــــل طرفیـــــن اســـــت.

همســــر خــــوب بایــــد نیازهــــای همســــرش را بـرآورده کـرده، زمینـۀ سـعادت و خشـنودی او را فراهــــم کنــــد.

در ازدواج خـــــوب، زن و شـــــوهر بایـــــد نســـــبت بـــــه همه چیـــــز بیتفـــــاوت باشـــــند، بگذارنـــــد و بگـــــذرد.

رفتــار همســرم بــا خانــوادهاش مــلاک قضــاوت نیسـت؛ چـرا کـه او عاشـق مـن و مهربـان اسـت. اگــر مشــکلی بــا خانــوادهاش دارد، اقتضــای وضعیــت خانوادگــی او اینگونــه اســت

زن خــوب کارهــای منــزل را انجــام میدهــد و شــوهر خــوب وظایــف بیــرون را.

تولـد بچـه باعـث بهبـودی رابطـۀ زناشـویی میشـــــود.

ازدواج باید شراکت نصف-نصف باشد.

ازدواج خــوب باعــث میشــود همــۀ خواســته ها و آرزوهـای فـرد بـرآورده شـود.

هرچــه صمیمیــت بیــن همســران بیشــتر باشــد، تعــارض آنــان کمتــر اســت.

عاشـقان واقعـی، بـه طـور خـودکار احساسـات و افــکار یکدیگــر را میداننــد و حــدس میزننــد.

ازدواج ناشـــــاد بهتـــــر از طـــــلاق و ویـــــران کـــــردن خانـــــۀ مشـــــترک اســـــت.

در یــک ازدواج خــوب، رشــد و پیشــرفت شــوهر مهمتــر از شــغل زن اســت.

بهتریــن ارتبــاط، ارتباطــی اســت کــه زوجهــا تمــام وقــت آزاد خــود را بــا هــم بگذراننــد.

بســـــــیاری از اختلافـــــــــات و تعارضـــــــــات دوران نامـزدی، بـه دلیـل عـدم اسـتقلال اسـت و پـس از ازدواج و اسـتقرار در خانـۀ جدیـد، حـــــــــل خواهـــــــــد شــــــــد.

عشــــق از بیــــن رفتــــه را میتــــوان دوبــــاره زنــــده کــــرد.

رقابــت زن و شــوهر باهــم، ســبب رشــد آنهــا و ایجــاد اشــتیاق در زندگــی میشــود.

هــر همســری بایــد تــلاش کنــد تــا از همســرش فــردی بهتــر بســازد.

افــــرادی کــــه تفاوتهــــا (و حتــــی تضادهــــای) زیـادی بـا هـم دارنـد، جـذب هـم میشـوند و میتواننــــد یکدیگــــر را تکمیــــل کننــــد.

آمادگـی بـرای ازدواج ماننـد آمادگـی بـرای شـغل نیسـت. کمـی از خودگذشـتگی و تعهـد میتوانـد تمـام مشـکلات را حـل کنـد.

ازدواج بــــه شــــما کمــــک میکنــــد تــــا احســــاس تنهایــــی و دلتنگــــی نکنیــــد.

انسـان سـالم و بـا اخـلاق، مهارتهـای ارتباطـی خوبـی در رابطـۀ زناشـویی دارد.

مـــــردم بعـــــد از ازدواج نســـــبت بـــــه قبـــــل از آن، تمایـــــل بیشـــــتری بـــــه تغییـــــر رفتـــــار دارنـــــد.

یـک عشـق رؤیایـی و واقعـی بعـد از ازدواج، کـم نخواهـد شـد.

مـن وقتـی بـه پختگـی و بلـوغ اجتماعـی لازم رسـیدهام کـه شـخصیت خـودم را شـکل داده باشـــــم و اخـــــلاق و رفتـــــار همســـــرم روی مـــــن  تأثیـــــری نگـــــذارد.

چنــد‌ بــاور ‌از ‌نظــر ‌شــما ‌درســت‌ و‌ صحیــح ‌بــود ‌و‌ چنـد‌ بـاور،‌ نادرسـت؟‌ 

 

در این کتاب، به اهمیت رابطه و نقش باورها پرداخته ایم.

بنـا نیسـت اهمیـت رابطـۀ عاطفـی یـا ضـرورت آن را بـرای شـما تبییــن کنیــم؛ چــون همیــن کــه ایــن کتــاب را در دســت داریــد، نشــان میدهــد بــه اهمیــت یــک رابطــه و در اوج آن، رابطــۀ زناشــویی پی بردیــد و اکنــون، بــه دنبــال اصــلاح باورهــای خــود هســتید تــا بتوانیــد در ســایۀ آن رابطــه موفقــی داشــته باشــید.

ا گــر افــراد، مهــارت کافــی را بــرای ورود بــه یــک رابطــه داشــته باشــند، ســرانجام کارشــان بــه تلخــی جدایــی نخواهــد رســید. جالـب اسـت کـه بسـیاری از افـراد، در مواجهـه بـا آمـار بـالای طـلاق یــا احســاس نارضایتــی از زندگــی زناشــویی، بــه جــای آنکــه ایــن معضــل اجتماعــی، تلنگــری بــرای تــلاش و ارتقــای مهارتهــای رفتـاری آنهـا باشـد، اقـدام بـه پـاک کـردن صـورت مسـأله میکننـد و اصــل وجــود رابطــه را نفــی میکننــد و میگوینــد: «ســری را کــه درد نمیکنــد، چــرا دســتمال ببنــدُم؟»

 

 

از استاد هرمز شجاعی مهر عزیز، مجری توانمند و فعال در عرصه خانواده و دکتر سید کمال ادین طباطبایی، دکتر زینت سادات میرغفوریان، دکتر مجتبی امین زاده و دیگر اساتید محترم دانشگاه که با لطف و مهربانی خود برای این کتاب توصیه نامه نوشتند، صمیمانه سپاسگزاریم.

یکی دیگر از ویژگی های خرید این محصول، ضمانت بازگشت مبلغ پرداختی است. هر زمان که احساس کردید محتوای این کتاب برای شما کارساز نبود میتوانید از طریق این لینک، از گارانتی محصول استفاده کنید.

 

 

برای دریافت نسخه چاپی کتاب ارزشمند قصر حبابی با شماره زیر در پیام رسان واتس اپ در ارتباط باشید :

۰۹۱۹۱۵۱۴۳۲۰

 

 

فایل الکترونیکی کتاب قصر حبابی

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب قصر حبابی باورهای منطقی و غیرمنطقی در رابطه عاطفی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

29,000 تومان

امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 8
تاریخ انتشار: 6 بهمن 1399آخرین بروزرسانی: 6 فروردین 1402تعداد بازدید: 3293
مدرس

مدیر سایت

قیمت دوره

29,000 تومان