سید مهدی طباطبایی فر

بیش از

1260 دقیقه برنامه رسانه ای
570 مهارت جو
190 ساعت آموزش ضبط شده
38 عنوان دوره آموزشی

نظرات

دریافت تخفیف